PK všeobecnovzdelávacích predmetov

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 1794x

Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov.


Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov zahŕňa tieto predmety: anglický jazyk, konverzácia v anglickom jazyku, nemecký jazyk, konverzácia v nemeckom jazyku, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova, matematika, fyzika, práca s informáciami a ekológia. 

PK sa bude v nastávajúcom školskom roku vo svojej činnosti riadiť plánom práce a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR pre školský rok 2016/2017. PK bude naďalej plniť úlohy výchovno-vzdelávacích aktivít školy. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje na základe školského vzdelávacieho programu,  ktorý je základným dokumentom školy.

Členovia PK:

  • Mgr. Iveta Gašparová,  predsedníčka PK
  • Mgr. Jana Balková
  • Mgr. Mária Sebíňová
  • Mgr. Iveta Miková
  • Mgr. Arpád Szigeti
  • RNDr. Anna Špacírová
  • Ing. Želmíra Rarbovská
  • Ing. Miloš Pagáč