.

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 2300x

Úsek praktického vyučovania


Praktické vyučovanie vytvára predpoklady na výkon povolania a pracovných činností. Poskytuje žiakom najmä praktické zručnosti, návyky a získanie schopností nevyhnutných pre výkon povolania a pracovných činností.

Hlavnými formami praktického vyučovania sú:

  1. odborný výcvik,
  2. odborná prax,
  3. praktické cvičenia

Odborný výcvik je odborný vyučovací predmet praktického vyučovania, ktorý sa uskutočňuje cvičnou prácou. Cvičné práce sa uskutočňujú formou zhotovovania výrobkov, poskytovaním služieb alebo vykonávaním odborných činností zodpovedajúcich povolaniu a pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania žiakov pripravuje. V zdravotníckych študijných odboroch sa cvičné práce uskutočňujú na zodpovednosť osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou, podvedením ktorej sa praktické vyučovanie vykonáva.

Odborná prax je odborný vyučovací predmet praktického vyučovania. Odborná prax sa podľa schválených vzdelávacích programov môže vykonávať aj v čase školských prázdnin.

Praktické cvičenia sú zamerané na overenie a prehĺbenie teoretických poznatkov, nácvik a získanie zručností pri  technologických, technických, ekonomických, zdravotníckych, grafických a iných činnostiach.

Praktické vyučovanie sa uskutočňuje skupinovou formou v školách, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach alebo individuálne na pracoviskách praktického vyučovania a pracoviskách iných právnických osôb alebo fyzických osôb.

Školským zariadením na výkon praktického vyučovania žiakov strednej odbornej školy sú stredisko odbornej praxe a školské hospodárstvo podľa.

Pracovisko praktického vyučovania môže zriadiť aj právnická osoba alebo fyzická osoba. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré zabezpečujú praktické vyučovanie, sú povinné utvárať podmienky na jeho výkon a plniť povinnosti ustanovené osobitným predpisom. Ak sa praktické vyučovanie žiakov bude uskutočňovať u právnických osôb alebo fyzických osôb, riaditeľ školy uzavrie s nimi dohodu, ktorá obsahuje najmä:

a) druh činností, ktoré budú žiaci vykonávať pri praktickom vyučovaní,
b) miesto konania praktického vyučovania,
c) časový rozvrh praktického vyučovania,
d) dĺžku a deň začatia praktického vyučovania,
e) počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní,
f) pracovné a hygienické podmienky (ubytovacie a stravovacie podmienky, poskytovanie výstroja, náradia a osobných pracovných prostriedkov),
g) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
h) počet majstrov odbornej výchovy a inštruktorov.

Počas praktického vyučovania má žiak práva a povinnosti ustanovené podľa osobitného predpisu. Zákon č. 124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Praktickú výučbu učebných odborov autoopravár naša škola realizuje podľa inovovaných učebných osnov, ktoré spĺňajú základné požiadavky pre opravy, servis a predaj motorových vozidiel. Obsah vzdelávania a prípravy má spoločný základ v 1. ročníku pre všetkých žiakov učebného odboru  autoopravár. Odborná príprava sa realizuje v interných dielenských priestoroch a na zmluvných pracoviskách. Interné pracoviská:

1. Dielňa – opravy motorov a prevodoviek,
2. Dielňa autodiagnostiky,
3. Dielňa – bežné opravy a geometria vozidiel,
4. Dielňa obrábania materiálov,
5. Karosárska dielňa,
6. Lakovnícka dielňa,
7. Dielňa - autoelektrika ,
8. Pneuservis,

9. Dielňa – opravy častí nákladných vozidiel,
10.Dielňa opráv častí motorových vozidiel,
11.Zámočnícka dielňa – 4 dielne – ručné spracovanie kovov,
12.Učebňa s podporou IKT pre odbornú prípravu.