Rada školy

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 10277x

Rada školy pri Strednej odbornej škole automobilovej a podnikania, Kysucká 14, Senec


Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej ustanovizne.

Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy a ďalších orgánov a ustanovizní, ktoré sa podieľajú na utváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v regióne školy.

 Zvolení a delegovaní členovia rady školy.

Ing. Želmíra Rarbovská

zástupca pedagogických zamestnancov

predseda RŠ

Ing. Alžbeta Švardová

zástupca pedagogických zamestnancov

podpredseda RŠ

p. Anna Vravková

zástupca nepedagogických zamestnancov

tajomník

PhDr. Gabriela Németh

zástupca zriaďovateľa

člen

Ing. Ivan Patoprstý

zástupca zriaďovateľa

člen

Ing. Ladislav Gujber

zástupca zriaďovateľa

člen

Zoltán Polák

zástupca zriaďovateľa

člen

Denisa Simondelová

zástupca žiakov

člen

Ing. Zuzana Gogová

zástupca žiakov

člen

Mgr. Jana Macháčová

zástupca žiakov

člen

Michaela Gilbert

zástupca žiakov

člen