Nadstavbové štúdium odborná príprava

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 1797x

Praktické vyučovanie


Predmet odborná príprava pre nadstavbové štúdium

Cieľom vyučovacieho predmetu odborná príprava je získať praktické skúsenosti o podnikaní v remeslách a službách v odboroch 2493 L predaj a servis a 6403 L podnikanie v remeslách a službách.  Žiakom  poskytujeme potrebné vedomostí, zručností a kompetencií o o prevádzke predaja a servisu CMV a o podnikaní v remeslách a službách, a vzťahoch medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných činnostiach, osvoja si základné názvoslovie, budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti práce. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti praktických skúseností a praktických zručností, že poznanie predmetu má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov života na zemi. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si praktické skúsenosti v oblasti manažmentu, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote. Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu odborná príprava majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu odborná príprava patrí aj projektové vyučovanie, pre ktoré má škola čiastočne vytvorené  materiálno-technické a priestorové vybavenie. Využitie počítačov a internetu prestavuje možnosti pre tvorbu prezentácií a projektov.

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY PČOZMS 2016/2017

pre štúdijné odbory:

 • /2493 L predaj a servis /
 • /6403 L podnikanie v remeslách a službách/

 
PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREVEDENIE KOMPLEXNEJ ODBORNEJ PRÁCE – KOP

Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia. Rozsah a obsah úloh je zameraný na aplikáciu teoretických vedomostí a zručností získaných praktickými zložkami výučby podľa konkrétneho ŠVP. Práca je obsahovo zameraná podľa odboru štúdia alebo praxe.

Kritériá hodnotenia:

 • pochopenie úlohy
 • analýza úlohy
 • voľba postupu
 • voľba a použitie pomôcok špeciálnych zariadení, prístrojov materiálov
 • organizácia práce na pracovisku
 • dodržiavanie zásad BOZP
 • ochrana životného prostredia
 • výsledok práce
 • odborná úroveň projektu
 • grafická úroveň projektu
 • vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácia
 • používanie odbornej terminológie
 • využitie odbornej literatúry

Rozsah práce:

Do 30 strán textu, tabuľky, nákresy, obrazový materiál uvádzaný v prílohe. Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vzdelávania, ktorou sa zisťujú a posudzujú výsledky vzdelávania. 

Pravidlá písania písomností: Pravne_predpisy_pdf_doc/STN_01_6910_Pravidla_pisania_a_upravy_pisomnosti.pdf

KONZULTÁCIE realizuje vedúca práce po dohode:

Kontakt:

Ing. Iveta Lešková, ING.PAED.IGIP. 

Miestnosť:

blok C-003,

pondelok - streda 14:00 - 15:00

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.