E-learning

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 4679x

E-learning


Vyhľadať kurzy:


Čo je elearning

Elearning predstavuje najmodernejší spôsob výučby s využitím informačných technológií. Je to implementácia informačných technológií do vývoja, distribúcie a riadenia vzdelávania alebo výučby. Elearning je efektívnym prostriedkom, ako sa spojiť so študentmi alebo zamestnancami a odovzdať im cenné informácie na diaľku. Toto odovzdávanie informácií sa najčastejšie realizuje prostredníctvom on-line dištančných kurzov. Dištančné vzdelávanie ako také, teda samoštúdium za pomoci tútora, ktorý je fyzicky oddelený od študujúcich a vzdelávanie iba koordinuje, existuje už veľa rokov. Rozvoj informačných technológií zasiahol aj do vzdelávania a výrazne vylepšil vyučovací proces. Internet a dnes už vysoko technické vybavenie pracovísk a domácností sa zaslúžili o to, že dištančné vzdelávacie kurzy sú dnes už dostupné pre všetkých.

 

Pre koho je elearnig určený

Elearning je určený pre každého, kto vyhľadáva informácie - ako pre študentov stredných či vysokých škôl, na prípravu na prijímacie pohovory do škôl, tak i pre organizácie a ich zamestnancov ako súčasť zvyšovania kvalifikácie a zdieľanie firemného know-how. Pre študentov elearning predstavuje praktickú a pohodlnú formu získavania informácií, zamestnancom a organizáciam elearning poskytuje efektívny nástroj manažmentu vzdelávania či manažment kvality a nenahraditeľné miesto má aj v učiacej sa organizácii.

 

Organizácia štúdia a meranie výstupov

Samoštúdium prostredníctvom elearningu je nenáročné a poskytuje okamžitú spätnú väzbu. Štúdium je zväčša organizované do niekoľkých on-line kurzov v závislosti od vzdelávacieho okruhu. Kurz môže obsahovať teoreticky neobmedzené množstvo dát, kontrolné otázky, testy a nakoniec aj certifikát o úspešnom absolvovaní. Vytvoriť kurz znamená definovať jeho obsah prehľadne štruktúrovaný na kapitoly, vyčleniť okruh osôb, či celých oddelení, ktoré sú povinné sa s témou oboznámiť, vytvoriť časový harmonogram pre oboznámenie sa s látkou a konečný termín pre absolvovanie záverečného testu. Merať úroveň znalostí štandardnou formou je organizačne náročné, v tejto oblasti elearning ponúka okamžité percentuálne vyhodnotenie testov, informácie o úspešnosti v rámci skupiny, počte nesprávne zodpovedaných otázok. Pri neúspešnom absolvovaní testu je tu možnosť učivo si zopakovať a opäť vyplniť test bez dodatočných časových nákladov pre organizátora školení. Výstupy vzdelávania, teda štatistiky úspešnosti testov majú veľkú výpovednú hodnotu pre organizáciu pokiaľ ide o efektivitu kurzov, motiváciu zamestnancov a ich schopnosť učiť sa. Každý kurz je spravidla len jedným zo súčastí sústavy predpísaných kurzov a ich nadväzností nazývaných „learning path“. Táto slúži na komplexné vyškolenie niektorého typu pracovníka a zvládnutie celého vzdelávacieho procesu pre jeho pracovnú pozíciu. Štandardizované systémy obsahujú možnosti tieto kurzy a testy jednoducho importovať, čo uľahčuje prácu, pokiaľ kurzy pripravuje externá spoločnosť.

 

Formy elearningu

Elearning vzdelávanie môže mať viacero foriem, a takto sa dokonale prispôsobiť potrebám individuálnych študentov, skupín a organizácií. Najosvedčenejšou formou elearngu je takzvaný asynchrónny elearnig. Zahŕňa samoštúdium jednotlivých študentov alebo zamestnancov, ktorí si sami volia aké informácie potrebujú, kedy a akým tempom ich budú prijímať. Pre individuálnych študentov znamená asynchrónny elearning časovú a priestorovú slobodu v procese učenia, študent prispôsobuje učebný proces vlastným potrebám a návykom. Študenti či zamestnanci si sami vyberú čas a miesto, ktoré zabezpečia lepšiu koncentráciu a rýchlejšie osvojenie si učebnej látky, jedinou podmienkou je prístup na internet. V reálnom svete by mali organizácie nevyčísliteľné náklady, ak by chceli zastaviť pracovnú činnosť, zhromaždiť a vzdelávať všetkých zamestnancov v rozličných odboroch. Takéto vzdelávanie neberie do úvahy individualitu zamestnancov, rôznu úroveň ich vedomostí, odbornosti a postavenia v organizácii. A práve pre organizácie asynchronny elearning prináša jednoduché a finančne výhodné riešenie skupinového vzdelávania, ktoré vyhovuje každému.

 

Elearning a iné formy výučby

Elearning však nemusí predstavovať jedinú formu vzdelávania pretože niektoré situácie vyžadujú prezenčnú formu kurzov. V takom prípade elearning eliminuje nedostatky klasickej výučby a zo všedného vyučovacieho procesu sa stáva pútavá, adresná a interaktívna výučba. Hlavným prínosom elearningu do klasickej výučby je odbremenenie lektora od podávania informácií, ktoré sú študenti schopní osvojiť si aj sami a sústrediť sa na problematické oblasti, diskusiu a praktické aktivity. Pre pochopenie niektorých procesov je elearningová animácia efektívnejšia ako siahodlhé výklady lektora, a keďže človek najviac informácii prijíma zrakom, je tu aj vyššia šanca, že si danú informáciu študent či zamestnanec zapamätá.

 

zdroj http://www.elearning.sk/co-je-elearning.html