História školy

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 3920x

Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec je samostatná príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Štatutárnym orgánom zamestnávateľa je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v jeho mene. S účinnosťou od 1.9.1989 Stredné odborné učilište strojárske zriadil ako organizačnú súčasť Montostroj š.p. Bratislava. Na jeho výstavbu boli vynaložené investičné prostriedky v objeme 75 miliónov Sk, čo na tú dobu predstavovalo pomerne veľký objem, ktorý umožnil zriadiť jedno z najväčších a vybavením najkomplexnejších rezortných účilišť na Slovensku. V čase uvádzania do prevádzky bolo orientované predovšetkým na výuku a výchovu v nedostatkových robotníckych strojárskych profesiach. Svojou komlexnosťou, moderným vybavením a objektovou skladbou vytváralo pre žiakov od začiatku prevádzky dobré podmienky pre všestranný rozvoj osobnosti po stránke profesnej i záujmovej, vrátane spoločenského a telovýchovného vyžitia. Zriaďovacou listinou číslo 321-67/1991 vyčlenilo Ministerstvo výstavby a stavebníctva SR, SOU z organizačnej štruktúry Montostroja a s účinnosťou od 1.1.1991 upravilo postavenie SOU na samostatnú príspevkovú organizáciu. 

 Rozhodnutím ministra hospodárstva číslo 1782/1992 s účinnosťou od 1.9.1992 dochádza k zmene zriaďovatela na Ministerstvo hospodárstva SR.Dodatkom číslo 1. k zriaďovacej listine SKOH -1861/2001 dochádza k zmene zriaďovatela s účinnosťou od 1.8.2001 na Krajský úrad Bratislava. Zriaďovacou listinou číslo OŠK-065/2002 dochádza k zmene zriaďovatela na Bratislavský samosprávny kraj s účinnosťou od 1.7.2002. Politický a ekonomický vývoj našej spoločnosti výrazne ovplyvnil aj oblasť školstva. Dôsledky politickej a hospodárskej transformácie výrazne zmenili poslanie aj tejto školy. Výchovno-vzdelávacie zariadenie “ podnikového charakteru” začína plniť funkciu regionálneho zariadenia. Práve na základe potrieb regiónu hladalo vedenie školy cesty k uspokojeniu nedostatku vzdelávacích možností pre dievčatá a rozšírilo odborný profil školy o odbory z oblasti ekonomiky a organizácie, obchodu a služieb. V dôsledku legislatívnych barier však bolo potrebné zriadiť ďalšie typy stredných škôl, ktoré boli vo svojej podstate samostatnými právnymi subjektami. Postupne vznikajú v objekte pôvodnej školy – SOU dve ďalšie stredné školy : 1.Dvojročnú odbornú školu (DOŠ) zriadila Školská správa Bratislava VII. ako štátnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou zriaďovacou listinou číslo 1053/1993 s účinnosťou od 1.9.1993. Dodatkom k zriaďovacej listine číslo 3/69 – predn. dochádza k zmene zriaďovatela na Krajský úrad Bratislava s účinnosťou od 1.8.1996. Rozhodnutím číslo 776/98 –predn. Krajského úradu Bratislava bola DOŠ s účinnosťou k 31.7.1998 zrušená. 2.Strednú školu podnikania (SŠP) zriadila Školská správa Bratislava VII. ako štátnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou zriaďovacou listinou číslo 919/1994 – ORŠS s účinnosťou od 1.9.1994. Dodatkom k zriaďovacej listine číslo 3/96 – predn. dochádza k zmene zriaďovatela na Krajský úrad Bratislava s účinnosťou od 1.8.1996. Zriaďovacou listinou OŠK-066/2002 dochádza k zmene zriaďovateľa na Bratislavský samosprávny kraj s účinnosťou od 1.7.2002. Prijatie zákona NRSR číslo 216/2001 umožňuje zlučovanie stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť do združenej strednej školy s cielom efektívne riadiť východno-vzdelávací proces, skvalitňovať odborné vzdelávanie a racionálne využívať personálne a materiálne zabezpečnie týchto škol.

Organizačným zlúčením Stredného odborného učilišťa a Strednej školy podnikania s účinnosťou od 1.9.2002 zriaďovacou listinou číslo OŠK-150/2002 Bratislavského kraja vznikla ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA(ZSŠ) ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Zriadenie ZSŠ umožňuje spoločnú prípravu na výkon povolaní, remeselných prác a služieb, terchnicko-hospodárskych činností prevádzkoveho charakteru, prípravu na výkon odborných činností pre jednotlivé oblasti národného hospodárstva v novom organizačno-právnom subjekte. Jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí národného hospodárstva posledného desaťročia je automobilový priemysel a služby spojené s jeho rozvojom. Vzhľadom na vývoj v tejto oblasti škola zrealizovala v roku 1999 v spolupráci so vzdelávacou inštitúciou ENAIP Udine a ŠIOV Bratislava projekt TRANSFORMA, ktorý vytvoril veľmi dobrú základňu pre skvalitnenie prípravy žiakov v oblasti autoopravárenstva  Cechom predajcov a servisov motorových vozidiel bola škola zaradená v septembri 2004 ako “PILOTNÉ CENTRUM”, pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis cestných motorových vozidiel.

Bratislavský samosprávny kraj Dodatkom č. 1 (číslo 103906/2008-SKO/4) k zriaďovacej listine, zo dňa 10.11.2008 v zmysle zákona číslo245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,zmenilpôvodnú zriaďovaciu listinu Združenej strednej školy pod číslom OŠK-150/2002 so sídlom na Kysuckej ulici 14 v Senci na Strednú odbornú školu so sídlom na Kysuckej 14, 903 01 Senec.

Dodatok č.3 k zriaďovacej listine

  • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,výskumu a športu SR č. 2017-8616/32124:2-10H0  zo dňa 11.7.2017 sa mení názov Strednej odbornej školy, Kysucká 14, Senec na: Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec s účinnosťou od 1. septembra 2017. 
  • Mení sa aj názov Školskej jedálne,Kysucká 14, Senec ako súčasti Strednej odbornej školy, Kysucká 14, Senec na: Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec ako súčasť Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania, Kysucká 14, Senec s účinnosťou od 1. septembra 2017.
  • Mení sa aj názov Školského internátu, Kysucká 14, Senec ako súčasti Stednej odbornej školy, Kysucká 14, Senec na: Školský internát, Kysucká 14, Senec ako súčasť Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania, Kysucká 14, Senec s účinnosťou od 1. septembra 2017

Riaditeľ školy:

V súčastnosti je riaditeľkou Ing. Ľubomíra Hrubanová